Algemene voorwaarden

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door ComfortFloors, gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen ComfortFloors.
1.2 Bijzondere van de voorwaarden van ComfortFloors afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Mondelinge toezeggingen door ComfortFloors zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

Artikel 3 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden

3.1 ComfortFloors aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
3.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van ComfortFloors onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
3.3 Algemene voorwaarden worden slechts door ComfortFloors aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 4 Overeenkomst

4.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor ComfortFloors door zijn bevestiging.
4.2 Elke met ComfortFloors aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
4.3 Opdrachtgever zal toestaan dat ComfortFloors zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie ComfortFloors zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
4.4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door ComfortFloors bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
4.5 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Afspraken

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van ComfortFloors binden ComfortFloors niet, voor zover deze door hem niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 Op alle door ComfortFloors verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met ComfortFloors zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven ComfortFloors zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd ComfortFloors zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Tekeningen

7.1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van ComfortFloors zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven ComfortFloors zijn eigendom.
7.2 Als ComfortFloors opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan ComfortFloors verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door ComfortFloors te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
7.3 De adviezen van ComfortFloors ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. ComfortFloors is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met ComfortFloors zijn producten en diensten.

Artikel 8 Leveringstermijnen

8.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever ComfortFloors schriftelijk in gebreke te stellen.
8.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor ComfortFloors zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.
8.3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 9 Prijzen

9.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 ComfortFloors is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge mechanische, chemische en biologische invloeden van buitenaf;
5. Normale slijtage van de geleverde zaken ten gevolge van het dagelijks gebruik;
6. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
10.2 ComfortFloors is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van ComfortFloors of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
10.3 Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
10.4 ComfortFloors zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
10.5 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van ComfortFloors.

Artikel 11 Verplichtingen van ComfortFloors

11.1 ComfortFloors is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
11.2 ComfortFloors aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.
11.3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan ComfortFloors te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is ComfortFloors gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 12 Verplichtingen van de opdrachtgever

12.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat ComfortFloors tijdig kan beschikken;
1. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals
vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van
ComfortFloors;
2. Over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uit gevoerd;
3. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en
werktuigen;
4. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas,
perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
5. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen
en leidingen.
12.2 Verder dient de opdrachtgever met de onderstaande punten rekening te houden:
Algemeen:
a. De ruimte waarin de vloerverwarming moet worden aangelegd, dient vrij te zijn van obstakels en
schoongemaakt te zijn, zodat de monteurs zonder belemmering hun werk kunnen doen.
b. De geplaatste vloerverwarming wordt alleen gevuld met water, indien er binnen een straal van 15
meter een wateraansluiting zit. In elk ander geval zal ComfortFloors tegen meerprijs een manometer
plaatsen om de vloerverwarming op dichtheid te beproeven en het systeem afpersen met lucht.
c. Er dienen in het pand ten minste 2 beschikbare elektragroepen, met elk een minimale zekering van 16 ampère, aanwezig te zijn.
d. Tijdens het inslijpen mogen geen andere zware apparaten in gebruik zijn.
e. Bij werkzaamheden op een etage, dient er een lift aanwezig te zijn.
f. Bij een aansluiting vanuit de kruipruimte zullen extra kosten in rekening gebracht worden vanwege extra werk. Tevens dient de kruipruimte droog en vrij van obstakels te zijn en zal er voldoende werkbare ruimte moeten zijn (minimaal 60 cm).
g. Bij het infrezen wordt de buis in de sleuf geklemd en verder niet vastgezet. Bij het egaliseren van de vloer o.i.d. moet de leiding eerst vastgezet worden met tegellijm. Dit valt niet onder de werkzaamheden dan wel verantwoordelijkheden van ComfortFloors.
Vloer:
a. De vloer moet voldoende vlak, droog en uitgehard zijn.
b. Inslijpen kan alleen als er een afwerkvloer aanwezig is van zand en cement of van anhydriet.
c. Indien er leidingen in de afwerkvloer aanwezig zijn, dan moet er minimaal 17 mm afwerkvloer boven die leidingen aanwezig zijn.
d. Het aanwezig zijn van de leidingen dient vooraf aan de monteurs kenbaar gemaakt te worden. Mocht er tijdens het inslijpen onverhoopt beschadigingen aan wat voor leiding werk dan ook ontstaan, zal de opdrachtgever zelf voor reparatie moeten zorgen.
e. De leidingen zullen bij het infrezen standaard op 12,5cm gelegd worden en bij het binden op staalnetten 15cm. In bepaalde gevallen kan hier van afgeweken worden, indien een situatie hierom vraagt.
Verdeler:
a. De plaats van de verdeler wordt in overleg bepaald, op een plaats die daarvoor technisch geschikt is, op dezelfde verdieping als de vloerverwarming en niet in de meterkast.
b. Plaatsing dient te geschieden binnen 2 meter vanaf de te verwarmen vloer, zodat de buizen direct in de vloer geslepen kunnen worden.
c. Afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen.
d. De verdeler mag niet onder het niveau van de vloerverwarming worden geplaatst.
e. Het aansluiten van de verdeler op de CV-installatie dient te geschieden binnen een straal van 2 meter van de verdeler middels een 15mm CV-buis / 22mm flexibele buis (t/m 5 groepen) of een 22mm CV-buis / 26mm flexibele buis (6 t/m 10 groepen) of een 28mm CV-buis / 32mm flexibele buis (11 t/m .. groepen). Let er op dat een dunne leiding met veel afgiftesystemen (o.a. radiatoren) problemen kan geven in de toevoer van warmte naar de verdeler.
f. Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient de opdrachtgever zelf te zorgen voor een geaard stopcontact binnen een straal van 50 cm van de verdeler.
Tot slot:
a. De vloerverwarmingsinstallatie dient middels de CV-installatie op druk gebracht te kunnen worden. Indien dat niet kan, zal ComfortFloors tegen meerprijs een manometer plaatsen om het systeem met lucht of water op dichtheid te beproeven.
b. Tijdens de werkzaamheden wordt de ruimte beschouwd als een bouwplaats, hetgeen betekent dat betreden van de ruimte geschiedt op eigen risico.
c. Het verwijderen van slijpstof, ander afval en verpakkingsmateriaal dient door de opdrachtgever te geschieden.
d. Indien er aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan kan worden, dient de opdrachtgever dit minimaal 2 weken van tevoren aan ComfortFloors schriftelijk kenbaar te maken.
e. Het annuleren van een order binnen twee weken voor de uiteindelijke uitvoerdatum brengt annuleringskosten met zich mee. Bij het eenmalige verplaatsen van de order naar een andere uitvoeringsdatum zullen deze kosten vervallen.
g. Zodra blijkt dat er aan bepaalde punten niet door de opdrachtgever kan worden voldaan (opgenomen in de offerte c.q. algemene voorwaarden), behoudt ComfortFloors het recht voor extra kosten in rekening te brengen.
12.3 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
12.4 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
12.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor ComfortFloors voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Risico beperking

13.1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
13.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden verrekend.

Artikel 14 Meer- en minderwerk

14.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
14.2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van ComfortFloors op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
14.3 Door ComfortFloors te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Materialen

15.1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
15.2 ComfortFloors stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te  eschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. ComfortFloors is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
15.3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van ComfortFloors komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
15.4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door ComfortFloors tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan ComfortFloors toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening
15.5 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door ComfortFloors doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16 Aanbetaling

ComfortFloors is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van ComfortFloors de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 17 Annuleren

17.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door ComfortFloors reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens ComfortFloors gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan ComfortFloors als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht ComfortFloors te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
17.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt ComfortFloors zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
17.3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en ComfortFloors schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 18 Uitbesteding werk aan derden

Opdrachtgever machtigt ComfortFloors om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 19 Overmacht

19.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar ComfortFloors of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van  goederen door leveranciers van ComfortFloors, exen importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van ComfortFloors, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of
andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ComfortFloors overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19.2 ComfortFloors is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20 Oplevering

20.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop ComfortFloors dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8 dagen nadat ComfortFloors schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
20.2 Kleine gebreken zullen door ComfortFloors zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is ComfortFloors slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan ComfortFloors valt toe te rekenen
20.3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke ComfortFloors niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel "Overmacht" genoemd.

Artikel 21 Reclame

21.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en / of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, ComfortFloors terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering ComfortFloors wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
21.2 ComfortFloors dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
21.3 Indien de reclame naar het oordeel van ComfortFloors juist is, zal ComfortFloors hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 22 Garantie

Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend ComfortFloors aan de opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. ComfortFloors zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien ComfortFloors na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die ComfortFloors niet zelf vervaardigd, verleend ComfortFloors nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen doch niet op uren, deze worden in rekening gebracht.

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud

23-. Zolang ComfortFloors geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van ComfortFloors.
23.2 ComfortFloors heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
23.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding

24.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal ComfortFloors ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
24.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:
a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. ComfortFloors heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.
24.3 ComfortFloors is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door ComfortFloors reeds verleende diensten, zonder dat enige  waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van ComfortFloors op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 25 Betaling

25.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen (voor de zakelijke klant) te geschieden binnen 7 dagen of (voor de particuliere klant) direct na einde werkzaamheden en na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25.2 ComfortFloors is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25.3 ComfortFloors is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
25.5 Uit het enkele feit dat ComfortFloors zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 26 Toepasselijk recht

Op alle door ComfortFloors gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 27 Geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van ComfortFloors, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan door ComfortFloors, gevestigd te Hoogeveen, hierna te noemen ComfortFloors.
1.2 Bijzondere van de voorwaarden van ComfortFloors afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2.2 Mondelinge toezeggingen door ComfortFloors zijn niet bindend, tenzij deze door hem zijn bevestigd.

Artikel 3 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden
3.1 ComfortFloors aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
3.2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van ComfortFloors onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
3.3 Algemene voorwaarden worden slechts door ComfortFloors aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 4 Overeenkomst 
4.1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor ComfortFloors door zijn bevestiging.
4.2 Elke met ComfortFloors aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.
4.3 Opdrachtgever zal toestaan dat ComfortFloors zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie ComfortFloors zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.
4.4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door ComfortFloors bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht, ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan.
4.5 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen is geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 5 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van ComfortFloors binden ComfortFloors niet, voor zover deze door hem niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
6.1 Op alle door ComfortFloors verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met ComfortFloors zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
6.2 De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en modellen blijven ComfortFloors zijn onvervreemdbaar eigendom en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden.
6.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd ComfortFloors zijn recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.

Artikel 7 Tekeningen
7.1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van ComfortFloors zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen, behoudens dan wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt of het werk door hem wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven ComfortFloors zijn eigendom.
7.2 Als ComfortFloors opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan ComfortFloors verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door ComfortFloors te verrichten werkzaamheden dien overeenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
7.3 De adviezen van ComfortFloors ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. ComfortFloors is niet verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met ComfortFloors zijn producten en diensten.

Artikel 8 Leveringstermijnen
8.1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever ComfortFloors schriftelijk in gebreke te stellen.
8.2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor ComfortFloors zijn de werkzaamheden ter hand te nemen.
8.3 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 9 Prijzen
9.1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
9.2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
9.3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 ComfortFloors is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 1. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
 2. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
 3. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
 4. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge mechanische, chemische en biologische invloeden van buitenaf;
 5. Normale slijtage van de geleverde zaken ten gevolge van het dagelijks gebruik;
 6. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.

10.2 ComfortFloors is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van ComfortFloors of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden. 10.3 Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing. 10.4 ComfortFloors zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
10.5 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de opdrachtgever de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schaden, van welke aard ook, die kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de opdrachtgever aan te tonen dat deze het gevolg is van nalatigheden aan de zijde van ComfortFloors.

Artikel 11 Verplichtingen van ComfortFloors
11.1 ComfortFloors is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
11.2 ComfortFloors aanvaardt de opdracht onder het voorbehoud, dat de voor het werk vereiste vergunningen, ontheffingen en toewijzingen, tijdig worden verleend.
11.3 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat het werk -door een niet aan ComfortFloors te wijten oorzaak- slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, is ComfortFloors gehouden de noodzakelijke geachte wijzigingen in de uitvoering terstond ter kennis van de opdrachtgever te brengen en na overleg met deze uit te voeren.

Artikel 12 Verplichtingen van de opdrachtgever
12.1 De opdrachtgever zorgt ervoor dat ComfortFloors tijdig kan beschikken;

 1. Over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens, en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.), een en ander op aanwijzing van ComfortFloors;
 2. Over het gebouw of het terrein waar het werk moet worden uit gevoerd;
 3. Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en / of afvoer van materialen en werktuigen;
 4. Over aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
 5. Over tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

12.2 Verder dient de opdrachtgever met de onderstaande punten rekening te houden:
Algemeen:
a. De ruimte waarin de vloerverwarming moet worden aangelegd, dient vrij te zijn van obstakels en schoongemaakt te zijn, zodat de monteurs zonder belemmering hun werk kunnen doen.
b. De geplaatste vloerverwarming wordt alleen gevuld met water, indien er binnen een straal van 15 meter een wateraansluiting zit. In elk ander geval zal ComfortFloors tegen meerprijs een manometer plaatsen om de vloerverwarming op dichtheid te beproeven en het systeem afpersen met lucht.
c. Er dienen in het pand ten minste 2 beschikbare elektragroepen, met elk een minimale zekering van 16 ampère, aanwezig te zijn.
d. Tijdens het inslijpen mogen geen andere zware apparaten in gebruik zijn.
e. Bij werkzaamheden op een etage, dient er een lift aanwezig te zijn.
f. Bij een aansluiting vanuit de kruipruimte zullen extra kosten in rekening gebracht worden vanwege extra werk. Tevens dient de kruipruimte droog en vrij van obstakels te zijn en zal er voldoende werkbare ruimte moeten zijn (minimaal 60 cm).
g. Bij het infrezen wordt de buis in de sleuf geklemd en verder niet vastgezet. Bij het egaliseren van de vloer o.i.d. moet de leiding eerst vastgezet worden met tegellijm. Dit valt niet onder de werkzaamheden dan wel verantwoordelijkheden van ComfortFloors.

Vloer:
a. De vloer moet voldoende vlak, droog en uitgehard zijn.
b. Inslijpen kan alleen als er een afwerkvloer aanwezig is van zand en cement of van anhydriet.
c. Indien er leidingen in de afwerkvloer aanwezig zijn, dan moet er minimaal 17 mm afwerkvloer boven die leidingen aanwezig zijn.
d. Het aanwezig zijn van de leidingen dient vooraf aan de monteurs kenbaar gemaakt te worden. Mocht er tijdens het inslijpen onverhoopt beschadigingen aan wat voor leiding werk dan ook ontstaan, zal de opdrachtgever zelf voor reparatie moeten zorgen. Alleen bij het doorslijpen van CV-leidingen zal ComfortFloors maximaal 2 reparaties (per systeem) uitvoeren. e. De leidingen zullen bij het infrezen standaard op 12,5cm gelegd worden en bij het binden op staalnetten 15cm. In bepaalde gevallen kan hier van afgeweken worden, indien een situatie hierom vraagt.

Verdeler:
a. De plaats van de verdeler wordt in overleg bepaald, op een plaats die daarvoor technisch geschikt is, op dezelfde verdieping als de vloerverwarming en niet in de meterkast.
b. Plaatsing dient te geschieden binnen 2 meter vanaf de te verwarmen vloer, zodat de buizen direct in de vloer geslepen kunnen worden.
c. Afmetingen van de verdeler zijn afhankelijk van het aantal groepen.
d. De verdeler mag niet onder het niveau van de vloerverwarming worden geplaatst.
e. Het aansluiten van de verdeler op de CV-installatie dient te geschieden binnen een straal van 3 meter van de verdeler middels een 15mm CV-buis / 20mm flexibele buis (t/m 5 groepen) of een 22mm CV-buis / 25mm flexibele voeding (6 t/m 15 groepen). Let er op dat een dunne leiding met veel afgiftesystemen (o.a. radiatoren) problemen kan geven in de toevoer van warmte naar de verdeler. f. Voor de elektrische aansluiting van de verdeler dient de opdrachtgever zelf te zorgen voor een geaard stopcontact binnen een straal van 50 cm. van de verdeler.

Tot slot:
a. De vloerverwarmingsinstallatie dient middels de CV-installatie op druk gebracht te kunnen worden. Indien dat niet kan, zal ComfortFloors tegen meerprijs een manometer plaatsen om het systeem met lucht of water op dichtheid te beproeven.
b. Tijdens de werkzaamheden wordt de ruimte beschouwd als een bouwplaats, hetgeen betekent dat betreden van de ruimte geschiedt op eigen risico.
c. Het verwijderen van slijpstof, ander afval en verpakkingsmateriaal dient door de opdrachtgever te geschieden.
d. Indien er aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan kan worden, dient de opdrachtgever dit minimaal 2 weken van tevoren aan ComfortFloors schriftelijk kenbaar te maken.
e. Het annuleren van een order binnen twee weken voor de uiteindelijke uitvoerdatum brengt annuleringskosten met zich mee. Bij het eenmalige verplaatsen van de order naar een andere uitvoeringsdatum zullen deze kosten vervallen.
f. Zodra blijkt dat er aan bepaalde punten niet door de opdrachtgever kan worden voldaan (opgenomen in de offerte c.q. algemene voorwaarden), behoudt ComfortFloors het recht voor extra kosten in rekening te brengen.

12.3 De opdrachtgever is verplicht, zonder aanspraak op vergoeding, water, gas en elektriciteit, alsmede opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien deze op of bij het werk aanwezig zijn.
12.4 Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en / of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
12.5 Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor ComfortFloors voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 13 Risico beperking
13.1 Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
13.2 Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen zullen worden verrekend.

Artikel 14 Meer- en minderwerk
14.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
14.2 De opdrachtgever heeft het recht voor of tijdens de uitvoering van het werk hierin wijziging op te dragen. Slechts meerwerk dat als zodanig en schriftelijk is opgedragen zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Het gemis van een schriftelijke opdracht laat onverlet de aanspraken van de opdrachtgever op de uitvoering, respectievelijk van ComfortFloors op de verrekening daarvan, indien en voor zover door andere middelen zal worden bewezen dat het meerwerk als zodanig is opgedragen.
14.3 Door ComfortFloors te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 15 Materialen 
15.1 Alle te verwerken materialen moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
15.2 ComfortFloors stelt de opdrachtgever in de gelegenheid de materialen te keuren. De keuring dient te geschieden bij de aankomst hiervan op het werk (eventueel op overeengekomen monsters) of bij de eerste gelegenheid daarna, mits in dat laatste geval de voortgang van het werk niet in gevaar komt. ComfortFloors is bevoegd bij de keuring aanwezig te zijn of zich te doen vertegenwoordigen.
15.3 De opdrachtgever is bevoegd de materialen door derden te laten onderzoeken. De daaraan verbonden kosten komt voor diens rekening, behalve ingeval van afkeuring, in welk geval de kosten voor rekening van ComfortFloors komen. Door de opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen worden geacht te zijn goedgekeurd.
15.4 De uit het werk komende materialen, waarvan de opdrachtgever heeft verklaard dat deze ze wenst te behouden, dienen door hem van het werk te worden verwijderd. Alle andere materialen zullen door ComfortFloors tenzij anders overeengekomen worden afgevoerd, en kunnen desgewenst aan ComfortFloors toevallen, eventueel onder gehoudenheid van een billijke verrekening
15.5 Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door ComfortFloors doorgeleverde materialen, geven geen reden tot afkeuring.

Artikel 16 Aanbetaling
ComfortFloors is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomsten een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van ComfortFloors de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling. 

Artikel 17 Annuleren
17.1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door ComfortFloors reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens ComfortFloors gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan ComfortFloors als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht ComfortFloors te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.
17.2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt ComfortFloors zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.
17.3 Het al of niet verlenen van subsidie, financiering en andere onvoorziene omstandigheden is nimmer argument om een gegeven opdracht te annuleren, tenzij tussen opdrachtgever en ComfortFloors schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 18 Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt ComfortFloors om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

Artikel 19 Overmacht
19.1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar ComfortFloors of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van ComfortFloors, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van ComfortFloors, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor ComfortFloors overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.
19.2 ComfortFloors is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 20 Oplevering
20.1 Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd op het tijdstip waarop ComfortFloors dit de opdrachtgever schriftelijk / mondeling heeft medegedeeld, dan wel na verloop van 8dagen nadat ComfortFloors schriftelijk aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk voltooid is, en de opdrachtgever heeft nagelaten het werk binnen die termijn op te nemen of de opdrachtgever het aangelegde en / of uitgevoerde werk in gebruik heeft genomen.
20.2 Kleine gebreken zullen door ComfortFloors zo spoedig mogelijk worden hersteld en kunnen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de opdrachtgever opleveren. Behoudens het herstel van de hiervoor genoemde kleine gebreken, is ComfortFloors slechts gehouden tot zo spoedig mogelijk herstel van gebreken die hem binnen 30 dagen na de oplevering schriftelijk ter kennis zijn gebracht. De aan deze werkzaamheden verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de oorzaak aan ComfortFloors valt toe te rekenen
20.3 Indien een bepaalde datum van oplevering is overeengekomen, wordt deze automatisch verlengd, indien stagnatie optreedt, welke ComfortFloors niet kan worden aangerekend, zoals meerwerk, onwerkbaar weer, staking, uitsluiting, oorlog, oorlogsgevaar of andere bijzondere omstandigheden, zoals in het artikel “Overmacht” genoemd.

Artikel 21 Reclame
21.1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk en / of de goederen, deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, ComfortFloors terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van (op)levering ComfortFloors wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
21.2 ComfortFloors dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
21.3 Indien de reclame naar het oordeel van ComfortFloors juist is, zal ComfortFloors hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 22 Garantie
Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleend ComfortFloors aan de opdrachtgever garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. ComfortFloors zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien ComfortFloors na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert. Voor alle goederen en materialen die ComfortFloors niet zelf vervaardigd, verleend ComfortFloors nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen doch niet op uren, deze worden in rekening gebracht.

Artikel 23 Eigendomsvoorbehoud
23.1 Zolang ComfortFloors geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van ComfortFloors.
23.2 ComfortFloors heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
23.3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 24 Wanprestatie en ontbinding
24.1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal ComfortFloors ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
24.2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. ComfortFloors heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.
d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

24.3 ComfortFloors is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door ComfortFloors reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van ComfortFloors op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 25 Betaling
25.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
25.2 ComfortFloors is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
25.3 ComfortFloors is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
25.4 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zullen worden berekend overeenkomstig het rapport Voorwerk II dan wel, indien dit rapport niet langer actueel is, overeenkomstig de tarieven die door de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak alsdan redelijk zullen worden geacht. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand.
25.5 Uit het enkele feit dat ComfortFloors zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 26 Toepasselijk recht
Op alle door ComfortFloors gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 27 Geschillen
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van ComfortFloors, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Miranda Talen
Heeft u een vraag?

Neem geheel vrijblijvend contact op!

1